Image 1: The “Drakenfontein” (Dragon fountain) monument.